Open hour - 7 am - 5 pm

ผ้าทอลายน้ำไหลบ้านหนองแห้ว น้ำปาด

ผ้าทอบ้านหนองแห้ว น้ำปาด

 

 

อุตรดิตถ์มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีอาณาเขตติดต่อกับอาณาจักรโบราณ เช่น อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรโบราณเหล่านี้ มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างชัดเจน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงมีการติดต่อสัมพันธ์ ไม่ว่าทางเครือญาติ การค้าขาย ตลอดจนความเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีการถ่ายทอดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านต่าง ๆ เช่น อาหารการกิน ความเชื่อ การแต่งกาย
เป็นต้น

             บ้านหนองแห้ว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ใกล้กับ สปป.ลาว (อาณาจักรล้านช้าง) ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีภาษาพูดเป็นภาษาที่อยู่ในกลุ่มภาษาลาว จึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่ง ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน นอกจากภาษาพูดแล้ว การแต่งกายก็มีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของคนลาว โดยการทอผ้าซิ่น ซึ่งลวดลายดั้งเดิม มีลวดลายที่อยู่ในกลุ่มของคนลาวที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิต แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ลวดลายจากลวดลายดั้งเดิมไปบ้าง

             การทอผ้าในอดีตนั้น แต่เดิมมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป การทอผ้าจึงมีความสำคัญลดลง เนื่องจากผู้คนได้หันไปประกอบอาชีพอื่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

             กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรง จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าทอบ้านหนองแห้ว อำเภอน้ำปาดไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป และยังเป็นหลักฐานทางวิชาการทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

คณะผู้จัดทำ

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

  • Hits: 1295