Open hour - 7 am - 5 pm

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ กองศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

      “งานศิลปะวัฒนธรรม เป็นงานที่ช่วยส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นไทย

วิสัยทัศน์  

        กองศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อการศึกษา  ค้นคว้าวิจัย สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

พันธกิจ 

  • พัฒนากองศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูล และศูนย์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
  • ศึกษาค้นคว้าวิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านอุตรดิตถ์ ให้ทรงคุณค่าแบบยั่งยืน
  • ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างจิตสำนักด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอุตรดิตถ์แก่นักศึกษาและประชาชน
  • แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บุคลากร และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • สร้างจิตสำนึกกองศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
  • Hits: 1268