Open hour - 7 am - 5 pm

ทำเนียบผู้บริหาร

อาจารย์ประพัฒน์  กุสุมานนท์
อาจารย์ประพัฒน์ กุสุมานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 2526 - 2534
อาจารย์อรวรรณ  ศรีฟ้า
อาจารย์อรวรรณ ศรีฟ้า
2534 - 2540 ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม // 2540 - 8 กรกฎาคม 2546 ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัสดินทร์  เชาวนปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัสดินทร์ เชาวนปรีชา
อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม 2546 - 2548
อาจารย์เอกพงค์  วรรณจักร์
อาจารย์เอกพงค์ วรรณจักร์
ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม 7 ธันวาคม 2548 - ปัจจุบัน