• 001.jpg
 • 1.jpg
 • 01.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7_2.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • DSCF4187.jpg
 • DSCF4188.jpg
 • DSCF4195.jpg
 • DSCF4196.jpg
โครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

    กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมศิษย์สำนักดาบพิชัยรณยุทธ์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทย ตำรับพระยาพิชัยดาบหักผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงประวัติ ความกล้าหาญและคุณธรรมของพระยาพิชัยดาบหัก และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

 
มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒

    กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการสืบสานศิลปะมวยไทย "มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิชัยนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

พิธีบวงสรวงเทวดาและพิธีฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา

กองศิลปวัฒนธรรรม ร่วมกับหลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการพัฒนาจิตฯ ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ณ วัดม่อนใหญ่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดแผนไทยพื้นบ้าน" เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านสุขภาพ