Open hour - 7 am - 5 pm

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

01

              งานวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมาครั้งยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ  หอพักและกิจกรรมนักศึกษา จะเน้นหนักในเรื่องของความเป็นผู้มีวินัย ความรัก ความสามัคคีและการเสียสละ ในกลุ่มนักศึกษา และอาจารย์รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นหลัก มีกรอบปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น  การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การทำกิจกรรมร่วมกัน และภารกิจหน้าที่ของนักศึกษาต้องปฏิบัติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น

001

              ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช  ๒๕๑๘ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์” ดำเนินการร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษาและภาควิชานาฏศิลป์            โดยมีบุคลากรจากภาควิชาต่าง ๆ มาร่วมมือกันดำเนินการ  อยู่ภายใต้การสั่งการควบคุมดูแลของอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครู นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประเคราะห์ของกรมการศาสนา ดำเนินการงานตามกรอบของกรมการศาสนาที่จะสั่งการให้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาเป็นคราว ๆ ไป

              ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยให้อธิการบดีดำรงตำแหน่งประธานศูนย์และหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมดำรงตำแหน่งเลขาศูนย์  ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕ คน (๕ สาขา) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  (เป็นองค์กรใหม่มีฐานะเทียบเท่ากรม) ดำเนินการด้านวัฒนธรรมของประเทศ มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ หลังจากที่จัดตั้งองค์กรเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เรียกชื่อดังกล่าวอยู่ประมาณ ๒ - ๓ ปี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ตามเดิม

              ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  ทำการสอนถึงระดับปริญญาตรี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา แต่คนทั่วไปก็ยังเรียกศูนย์วัฒนธรรมอยู่ตลอดมา จนถึงปี  ๒๕๓๘ จึงเรียกชื่อหน่วยงานเป็น สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และปรับบทบาทการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้บริการวิชาการทางวัฒนธรรม ทั้งภายนอกและภายในสถาบันจนเป็นที่ประจักษ์

              การเกิดขององค์กรทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้อาศัยห้องเล็กๆ ของอาคาร (อาคารสามัคคี)  เป็นห้องเรียนภาควิชาศิลป์ ต่อมาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมก็ได้ขึ้นไปขออาศัยห้องของอาคารโสตฯ  (อาคาร ๑๑ ชั้น ๓)   ที่ยังว่างอยู่เป็นที่ปฏิบัติงาน  ภายหลังสถาบันได้จัดสร้างอาคารศิลป์เรียบร้อยแล้วจึงได้ปรับปรุงอาคารสามัคคี (อาคารไม้) และใช้เป็นที่ทำงานของสำนักศิลปวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน 

 1
 

              ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งได้นำประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ มีผลทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วย   และตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในระดับกองในสำนักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อว่ากองศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินงานด้านการสืบสาน ศึกษา เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

  • Hits: 1389