Open hour - 7 am - 5 pm

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอุตรดิตถ์

           

พิพิธภัณฑ์

 

               พิพิธภัณฑ์ เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นมาของมนุษย์ทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญทางด้านอารยะธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของกลุ่มชนนั้น ๆ แต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนย่อมมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ยิ่งพื้นที่ใด ชุมชนใดมีความหลากหลายของกลุ่มชนหรือทางด้านชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางด้านภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาก ก็ย่อมมีความหลากหลาย

ก่อนที่จะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเมืองท่า ด้านเหนือสุด จึงเป็นแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลาย จากพงศวดารมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา อุตรดิตถ์จึงเป็นพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม การเก็บรักษาสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ย่อมมีความสำคัญ โดยเฉพาะแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนอันทรงคุณค่า

การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงมีความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญา กองศิลปวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อขยายองค์ความรู้ และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

  • Hits: 1505