Open hour - 7 am - 5 pm

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรม

วัดปากลี ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา  วัดห้วยอ้อย

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจุดเชื่อต่อเพื่อไปยังล้านนาตะวันออก ปัญหาปัจจุบันแหล่งสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติมีอยู่จำนวนน้อยและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวน้อย ประกอบกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวกตั่งหระจายอยู่ห่างกันและสิ่งบริการอำนวยความสะดวกยังไม่เยงพอ ประกอบกับที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ถูกทำลายลงไปมากเนื่องจากปรากฏการทางธรรมชาติ ทั้งฝนตก น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งสภาพพื้นที่และลำน้ำต่างๆ

 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างหรือ

กำหนดขึ้น ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีคุณในทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี เทคโนโลยี และรวมถึงศิลปกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่ากับสิ่งต่างๆโดยรอบ ศิลปกรรมเป็นมรดกธรรมชาติ เป็นมรดกทางปัญญาเป็นรากฐานการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม

  • Hits: 1169