Open hour - 7 am - 5 pm

มรดกภูมิปัญญาในกองศิลปวัฒนธรรม

03 July 2023 6 views

กองศิลป

     กองศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ดูแลจัดการงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนั้นยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นหน่วยงานอย่างชัดเจนและเป็นทางการ เพียงแต่เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น ตราบจนกระทั่งได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใช้ชื่อว่าศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครู จังหวัดอุตรดิตถ์ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และกองศิลปวัฒนธรรม

กองศิลปวัฒนธรรม นอกจากมีหน้าที่ดูแล จัดการงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและของท้องถิ่น รวมถึงการจัดการศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ได้เก็บรวบรวมเรื่องราวทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามขั้นตอน หลักฐานทางวิชาการทางประวัติศาสตร์และคติชนในรูปแบบงานทางด้านวิชาการ จัดพิมพ์ในรูปแบบของเอกสาร รวมถึงหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช่น ประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์วัดพระฝาง ตำราวิชาดาบ วิชามวยของพระยาพิชัยดาบหัก เรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กน้ำพี้ วิถีชีวิต เป็นต้น

เรื่องราว ข้อมูลวัฒนธรรมทางด้านต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ กองศิลปวัฒนธรรมได้เก็บรวบรวมไว้ สามารถนำไปใช้ค้นคว้าศึกษาวิจัยต่อไป โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้

ด้วยหน้าที่ของกองศิลปวัฒนธรรมจึงมีการจัดทำเอกสารชุดนี้ขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ และถือได้ว่าเป็น “ของดี” ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

                                                                                คณะผู้จัดทำ

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕