Open hour - 7 am - 5 pm

พิธีครอบครูให้กับศิษย์ใหม่

 ครอบครู1 ครอบครู2

พิธีครอบครูให้กับศิษย์ใหม่

สายพระยาพิชัยดาบหัก สืบทอดโดยสายสกุลเชาวนปรีชา ทายาทพระยาพิชัยดาบหัก

               เมื่อศิษย์ใหม่แสดงความเป็นผู้มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรฝึกฝนตนเอง และสามารถปรับตัวเข้ากับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมรุ่นแล้ว ครูดาบก็จะกำหนดวันไหว้ครูของศิษย์ใหม่ ซึ่งนิยมทำในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือกันว่าเป็นวันครู

               ก่อนถึงพิธีไหว้ครูของศิษย์ใหม่ รุ่นพี่จะสอนให้ศิษย์ใหม่ทำมงคลของตนเอง แล้วนำมามอบให้ครูดาบทำพิธีปลุกเสกเพื่อความเป็นศิริมงคล (ดูรายละเอียดในเรื่อง มงคลนักดาบ)

               พิธีครอบครูของศิษย์ใหม่จัดเป็นพิธีที่สำคัญของศิษย์ใหม่ เพราะแสดงว่าตนได้ผ่านการทดสอบความอดทน ความตั้งใจมาแล้วจนเป็นที่ยอมรับของครูดาบ และรุ่นพี่ เป็นการเลื่อนวิทยะฐานะเป็นศิษย์ สำนักดาบโดยสมบูรณ์ และจะได้รับมอบดาบเหล็กแทนดาบหวาย เป็นอาวุธประจำกาย

          เมื่อครูดาบทำพิธีอัญเชิญครูอาจารย์มารับเครื่องบวงสรวงสักการะตามลำดับขั้นตอนพิธีไหว้ครูแล้ว (ดูรายละเอียด พิธีไหว้ครู) ก็จะเป็นการเข้าพิธีปฏิญาณตนของศิษย์ใหม่

  • Hits: 1241