วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงาน สืบสาน ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าความหมาย

2. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย ทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาบุคลากร  และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกิดความผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างภูมิปัญญา ไทยกับวิถีสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. เพื่อให้บริการข้อมูลทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น