เพื่อส่งเสริมประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ที่สืบสานกันมาแต่ครั้งโบราณตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตจริงของชาวบ้านและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอาสาร่วมจัดขบวนในครั้งนี้ด้วยค่ะ