กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมศิษย์สำนักดาบพิชัยรณยุทธ์
จัดโครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทย ตำรับพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงประวัติ ความกล้าหาญและคุณธรรมของพระยาพิชัยดาบหัก 
และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป