กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จัดโครงการสืบสานศิลปะมวยไทย "มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒
" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิชัยนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์