กองศิลปวัฒนธรรรม ร่วมกับหลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการพัฒนาจิตฯ 
ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ณ วัดม่อนใหญ่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์