• 001.jpg
 • 1.jpg
 • 01.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7_2.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • DSCF4187.jpg
 • DSCF4188.jpg
 • DSCF4195.jpg
 • DSCF4196.jpg
โครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา

กองศิลปวัฒนธรรรม ร่วมกับหลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการพัฒนาจิตฯ ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ณ วัดม่อนใหญ่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดแผนไทยพื้นบ้าน" เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านสุขภาพ

โครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ชมรมศิษย์สำนักดาบพิชัยรณยุทธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในงานพิธีกรรมท้องถิ่นและศาสนพิธี”

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในงานพิธีกรรมท้องถิ่นและศาสนพิธี”

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศล

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร