อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดแผนไทยพื้นบ้าน"

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดแผนไทยพื้นบ้าน" เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านสุขภาพ