โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศล

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผู้ที่สนใจ ระหว่างวันที่ที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรพระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีพุทธตามแบบประเพณีไทย โดยมีการไหว้พระ รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม สนทนาธรรม เจริญสมาธิ พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในเรื่องการเจริญสติ ปัญญา อารมณ์ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตนในวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา