โครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

โครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ชมรมศิษย์สำนักดาบพิชัยรณยุทธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทย ตำรับพระยาพิชัยดาบหักให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความกล้าหาญและคุณธรรมของพระยาพิชัยดาบหักทางด้านประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง