โครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก

    กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมศิษย์สำนักดาบพิชัยรณยุทธ์
จัดโครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยตำรับพระยาพิชัยดาบหัก
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทย ตำรับพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงประวัติ ความกล้าหาญและคุณธรรมของพระยาพิชัยดาบหัก 
และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

 

มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒

    กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จัดโครงการสืบสานศิลปะมวยไทย "มวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก ราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕๖๒
" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิชัยนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

โครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา

กองศิลปวัฒนธรรรม ร่วมกับหลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการพัฒนาจิตฯ
ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ณ วัดม่อนใหญ่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

พิธีบวงสรวงเทวดาและพิธีฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดแผนไทยพื้นบ้าน"

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดแผนไทยพื้นบ้าน" เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านสุขภาพ