โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในงานพิธีกรรมท้องถิ่นและศาสนพิธี”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในงานพิธีกรรมท้องถิ่นและศาสนพิธี”

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในงานพิธีกรรมท้องถิ่นและศาสนพิธี”

ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน และ วันพุธ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิชัยนครินทร์ ศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากดอกไม้ใบตองและสามารถนำความรู้ที่ได้ปฏิบัติไปปรับใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี แสงอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ