• 001.jpg
 • 1.jpg
 • 01.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7_2.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • DSCF4187.jpg
 • DSCF4188.jpg
 • DSCF4195.jpg
 • DSCF4196.jpg
146 Views

             อุตรดิตถ์มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีอาณาเขตติดต่อกับอาณาจักรโบราณ เช่น อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรโบราณเหล่านี้ มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างชัดเจน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงมีการติดต่อสัมพันธ์ ไม่ว่าทางเครือญาติ การค้าขาย ตลอดจนความเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีการถ่ายทอดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านต่าง ๆ เช่น อาหารการกิน ความเชื่อ การแต่งกาย
เป็นต้น

 

1

             บ้านหนองแห้ว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ใกล้กับ สปป.ลาว (อาณาจักรล้านช้าง) ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีภาษาพูดเป็นภาษาที่อยู่ในกลุ่มภาษาลาว จึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่ง ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน นอกจากภาษาพูดแล้ว การแต่งกายก็มีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของคนลาว โดยการทอผ้าซิ่น ซึ่งลวดลายดั้งเดิม มีลวดลายที่อยู่ในกลุ่มของคนลาวที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิต แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ลวดลายจากลวดลายดั้งเดิมไปบ้าง

 

2

             การทอผ้าในอดีตนั้น แต่เดิมมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป การทอผ้าจึงมีความสำคัญลดลง เนื่องจากผู้คนได้หันไปประกอบอาชีพอื่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

 

                   กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรง จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าทอบ้านหนองแห้ว อำเภอน้ำปาดไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป และยังเป็นหลักฐานทางวิชาการทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

คณะผู้จัดทำ

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้