วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบาย

วิสัยทัศน์

          กองศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

 

ปรัชญา

          “งานศิลปะวัฒนธรรม เป็นงานที่ช่วยส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นไทย”

 

นโยบาย

            1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก มีศูนย์ข้อมูลและการให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนาตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสืบค้นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

           2. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการศึกษา วิจัย สืบทอดอย่างเป็นระบบสู่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และบุคคลภายนอก

           3. นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ มีเจตคติดีต่อศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นคุณค่าความหมาย และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสืบทอด

           4. ระดมความรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณธรรมของนักศึกษาเจ้าหน้าที่และคณาจารย์เพิ่มขึ้นจากเดิมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

           1. พัฒนากองศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูล และศูนย์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย

            2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านอุตรดิตถ์ และล้านนาตะวันออกให้ทรงคุณค่าแบบยั่งยืน 

            4. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างจิตสำนักด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอุตรดิตถ์และล้านนาตะวันออก แก่นักศึกษา และประชาชน 

            5. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บุคลากร และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ล้านนาตะวันออกกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

            6. สร้างจิตสำนึกทางศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

 

วัตถุประสงค์

            1.เพื่อดำเนินงาน สืบสาน ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าความหมาย

            2.เพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย ทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาบุคลากร และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

            3.เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกิดความผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างภูมิปัญญาไทยกับวิถีสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ

            4.เพื่อให้บริการข้อมูลทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

นโยบายและมาตราการ

           นโยบายที่ 1 สืบสาน ศึกษา วิจัยศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

            มาตรการ 1. จัดทำแผนในการศึกษ วิจัยสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมให้เกิดการปฏิบัติจริง ตลอดจนได้องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                          2. จัดให้มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่อง

                          3. จัดให้มีการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมให้ได้องค์ความรู้ที่นำไปสู่การสืบทอดและส่งเสริมเผยแพร่ได้สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง แม่น ตรง

                          4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ดีและจัดให้บริการข้อมูล สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน

 

           

           นโยบายที่ 2 ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป โดยจัดทำแผนตลอดปี 

            มาตรการ 1. จัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวันสำคัญของชาติศิลปวัฒนธรรมโดยระดมสรรพกำลังและความร่วมมือจากนักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และชุมชนในรูปแบบสามัคคีธรรม

                          2. ดำเนินการส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

                          3. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

                          4. ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ต่อเนื่อง เป็นระบบ

                          5. จัดให้มีการให้บริการวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

 

           

           นโยบายที่ 3 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายทางด้านส่งเสริมเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดเพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

            มาตรการ 1. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาทุกระดับในการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                          2. จัดให้มีการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโดยสร้างเป็นระบบเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรม

                          3. จัดให้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และจัดให้มีการนำเสนอผลงานการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ปีละครั้ง

 

           

           นโยบายที่ 4 พัฒนาหอวัฒนธรรมและห้องสมุดวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งข้อมูล สานมิติทางวัฒนธรรมเพื่อ การศึกษาสืบค้น และสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม

            มาตรการ 1. พัฒนาปรับปรุงหอวัฒนธรรมและห้องสมุดทางวัฒนธรรมให้เป็นระบบให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

                          2. จัดให้มีการเข้าใช้บริการข้อมูลวัฒนธรรมและห้องสมุดทางวัฒนธรรมโดยจัดในรูปของ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาทุกระดับ

                          3. จัดให้มีการศึกษา สะสม รวบรวม เพิ่มเติมวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น เพื่อการ อนุรักษ์และนำเสนอองค์ความรู้ในรูปของนิทรรศการ

 

           

           นโยบายที่ 5 เร่งรัดสรรหาผู้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเข้ามาปฏิบัติงานตลอด จนแผนพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ ในงานครบทุกแผนกและมีคุณภาพ

            มาตรการ 1. จัดให้มีการสรรหานักวิชาการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในการ ให้บริการงานวัฒนธรรมแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคลากรภายนอก

                          2. เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการ ของสำนักศิลปวัฒนธรรม ให้มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมตลอดส่งไปศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวอยู่เป็นประจำ

                          3. เร่งพัฒนา Self of service ของเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เป็นตัวแบบที่ดีทางวัฒนธรรม และเร่งพัฒนาเจตคติทางด้านวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรของสถาบัน

                          4. จัดให้มีเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างพอเพียงที่จะสนับสนุน มาตรการอื่น ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

บุคลากร

บุคลากรของกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์เอกพงค์ วรรณจักร์

ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

 

นางสาวปิยนารถ ริมทอง 

นักวิชาการวัฒนธรรม

 

นางสาววันเพ็ญ วงกลม 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

         งานวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมาครั้งยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ หอพักและกิจกรรมนักศึกษา จะเน้นหนักในเรื่องของความเป็นผู้มีวินัย ความรัก ความสามัคคีและการเสียสละ ในกลุ่มนักศึกษา และอาจารย์รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นหลัก มีกรอบปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การทำกิจกรรมร่วมกัน และภารกิจหน้าที่ของนักศึกษาต้องปฏิบัติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น

         ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์” ดำเนินการร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษาและภาควิชานาฏศิลป์ โดยมีบุคลากรจากภาควิชาต่าง ๆ มาร่วมมือกันดำเนินการ อยู่ภายใต้การสั่งการควบคุมดูแลของอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครู นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประเคราะห์ของกรมการศาสนา ดำเนินการงานตามกรอบของกรมการศาสนาที่จะสั่งการให้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาเป็นคราว ๆ ไป

         ในปี พ.ศ. 2522 ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้อธิการบดีดำรงตำแหน่งประธานศูนย์และหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมดำรงตำแหน่งเลขาศูนย์ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 คน (5 สาขา) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (เป็นองค์กรใหม่มีฐานะเทียบเท่ากรม) ดำเนินการด้านวัฒนธรรมของประเทศ มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2533 หลังจากที่จัดตั้งองค์กรเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เรียกชื่อดังกล่าวอยู่ประมาณ 2 - 3 ปี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ตามเดิม

         ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ทำการสอนถึงระดับปริญญาตรี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา แต่คนทั่วไปก็ยังเรียกศูนย์วัฒนธรรมอยู่ตลอดมา จนถึงปี 2538 จึงเรียกชื่อหน่วยงานเป็น สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และปรับบทบาทการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้บริการวิชาการทางวัฒนธรรม ทั้งภายนอกและภายในสถาบันจนเป็นที่ประจักษ์

         การเกิดขององค์กรทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2519 ได้อาศัยห้องเล็กๆ ของอาคาร (อาคารสามัคคี) เป็นห้องเรียนภาควิชาศิลป์ ต่อมาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมก็ได้ขึ้นไปขออาศัยห้องของอาคารโสตฯ (อาคาร 11 ชั้น 3) ที่ยังว่างอยู่เป็นที่ปฏิบัติงาน ภายหลังสถาบันได้จัดสร้างอาคารศิลป์เรียบร้อยแล้วจึงได้ปรับปรุงอาคารสามัคคี (อาคารไม้) และใช้เป็นที่ทำงานของสำนักศิลปวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

         ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้นำประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีผลทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วย และตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในระดับกองในสำนักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อว่ากองศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินงานด้านการสืบสาน ศึกษา เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

ประมวลภาพกองศิลปวัฒนธรรม

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

การบริหารงาน

การบริหารงานทั่วไป

1. งานด้านอนุรักษ์มรดกไทย

         1.1 การรวบรวมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการวัตถุ เอกสาร จดหมายเหตุ หนังสือ และสื่อต่าง ๆ เพื่อสืบสานให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป 

         1.2 อนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร ดอกไม้และไม้ไทย อาหาร ขนม ตลอดจนวิถีชีวิตไทยท้องถิ่น

         1.3 สืบสานนาฏศิลป ดนตรี การละเล่น พิธีกรรมท้องถิ่น โดยศึกษา เรียนรู้ผ่านคณาจารย์ นักศึกษา เยาวชนท้องถิ่น เอกสาร และสื่อมวลชนต่าง ๆ

 

2. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และการสร้างฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

 

3. งานส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการ การสาธิต การแสดงป้ายนิเทศ แผ่นปลิว เอกสาร – วารสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ บรรยาย ปาฐกถา เป็นต้น ตลอดจนยกย่องเชิดชูองค์กรหรือบุคคลผู้มีผลงานทางศิลปวัฒนธรรม

 

4. งานส่งเสริม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางศิลปวัฒนธรรม การประชุมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้งในระดับวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

5. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการสร้างสรรค์ เพิ่มพูน พัฒนา ภูมิปัญญาไทย ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีสังคมปัจจุบัน

 

6. งานให้บริการทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การแสวงหาองค์ความรู้ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

 

7. งานเฝ้าระวังทางศิลปวัฒนธรรม โดยการติดตามวิถีสังคม และบริบททางสังคมที่จะมีผลต่อความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมไทย นำสู่การวางแผนกิจกรรมที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า ความหมายต่อชาติสืบไป