เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

         งานวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมาครั้งยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ หอพักและกิจกรรมนักศึกษา จะเน้นหนักในเรื่องของความเป็นผู้มีวินัย ความรัก ความสามัคคีและการเสียสละ ในกลุ่มนักศึกษา และอาจารย์รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นหลัก มีกรอบปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การทำกิจกรรมร่วมกัน และภารกิจหน้าที่ของนักศึกษาต้องปฏิบัติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น

         ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์” ดำเนินการร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษาและภาควิชานาฏศิลป์ โดยมีบุคลากรจากภาควิชาต่าง ๆ มาร่วมมือกันดำเนินการ อยู่ภายใต้การสั่งการควบคุมดูแลของอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครู นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประเคราะห์ของกรมการศาสนา ดำเนินการงานตามกรอบของกรมการศาสนาที่จะสั่งการให้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาเป็นคราว ๆ ไป

         ในปี พ.ศ. 2522 ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้อธิการบดีดำรงตำแหน่งประธานศูนย์และหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมดำรงตำแหน่งเลขาศูนย์ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 คน (5 สาขา) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (เป็นองค์กรใหม่มีฐานะเทียบเท่ากรม) ดำเนินการด้านวัฒนธรรมของประเทศ มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2533 หลังจากที่จัดตั้งองค์กรเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เรียกชื่อดังกล่าวอยู่ประมาณ 2 - 3 ปี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ตามเดิม

         ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ทำการสอนถึงระดับปริญญาตรี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา แต่คนทั่วไปก็ยังเรียกศูนย์วัฒนธรรมอยู่ตลอดมา จนถึงปี 2538 จึงเรียกชื่อหน่วยงานเป็น สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และปรับบทบาทการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้บริการวิชาการทางวัฒนธรรม ทั้งภายนอกและภายในสถาบันจนเป็นที่ประจักษ์

         การเกิดขององค์กรทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2519 ได้อาศัยห้องเล็กๆ ของอาคาร (อาคารสามัคคี) เป็นห้องเรียนภาควิชาศิลป์ ต่อมาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมก็ได้ขึ้นไปขออาศัยห้องของอาคารโสตฯ (อาคาร 11 ชั้น 3) ที่ยังว่างอยู่เป็นที่ปฏิบัติงาน ภายหลังสถาบันได้จัดสร้างอาคารศิลป์เรียบร้อยแล้วจึงได้ปรับปรุงอาคารสามัคคี (อาคารไม้) และใช้เป็นที่ทำงานของสำนักศิลปวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

         ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้นำประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีผลทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วย และตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในระดับกองในสำนักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อว่ากองศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินงานด้านการสืบสาน ศึกษา เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

ประมวลภาพกองศิลปวัฒนธรรม

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.