วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบาย

วิสัยทัศน์

          กองศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

 

ปรัชญา

          “งานศิลปะวัฒนธรรม เป็นงานที่ช่วยส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นไทย”

 

นโยบาย

            1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก มีศูนย์ข้อมูลและการให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนาตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสืบค้นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

           2. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการศึกษา วิจัย สืบทอดอย่างเป็นระบบสู่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และบุคคลภายนอก

           3. นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ มีเจตคติดีต่อศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นคุณค่าความหมาย และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสืบทอด

           4. ระดมความรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณธรรมของนักศึกษาเจ้าหน้าที่และคณาจารย์เพิ่มขึ้นจากเดิมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

           1. พัฒนากองศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูล และศูนย์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย

            2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านอุตรดิตถ์ และล้านนาตะวันออกให้ทรงคุณค่าแบบยั่งยืน 

            4. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างจิตสำนักด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอุตรดิตถ์และล้านนาตะวันออก แก่นักศึกษา และประชาชน 

            5. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ บุคลากร และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ล้านนาตะวันออกกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

            6. สร้างจิตสำนึกทางศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

 

วัตถุประสงค์

            1.เพื่อดำเนินงาน สืบสาน ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าความหมาย

            2.เพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย ทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาบุคลากร และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

            3.เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกิดความผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างภูมิปัญญาไทยกับวิถีสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ

            4.เพื่อให้บริการข้อมูลทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

นโยบายและมาตราการ

           นโยบายที่ 1 สืบสาน ศึกษา วิจัยศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

            มาตรการ 1. จัดทำแผนในการศึกษ วิจัยสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมให้เกิดการปฏิบัติจริง ตลอดจนได้องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                          2. จัดให้มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อเนื่อง

                          3. จัดให้มีการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมให้ได้องค์ความรู้ที่นำไปสู่การสืบทอดและส่งเสริมเผยแพร่ได้สะดวกรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง แม่น ตรง

                          4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ดีและจัดให้บริการข้อมูล สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน

 

           

           นโยบายที่ 2 ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป โดยจัดทำแผนตลอดปี 

            มาตรการ 1. จัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวันสำคัญของชาติศิลปวัฒนธรรมโดยระดมสรรพกำลังและความร่วมมือจากนักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และชุมชนในรูปแบบสามัคคีธรรม

                          2. ดำเนินการส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

                          3. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

                          4. ส่งเสริมเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ต่อเนื่อง เป็นระบบ

                          5. จัดให้มีการให้บริการวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

 

           

           นโยบายที่ 3 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายทางด้านส่งเสริมเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดเพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

            มาตรการ 1. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาทุกระดับในการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                          2. จัดให้มีการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโดยสร้างเป็นระบบเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรม

                          3. จัดให้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และจัดให้มีการนำเสนอผลงานการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ปีละครั้ง

 

           

           นโยบายที่ 4 พัฒนาหอวัฒนธรรมและห้องสมุดวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งข้อมูล สานมิติทางวัฒนธรรมเพื่อ การศึกษาสืบค้น และสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม

            มาตรการ 1. พัฒนาปรับปรุงหอวัฒนธรรมและห้องสมุดทางวัฒนธรรมให้เป็นระบบให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

                          2. จัดให้มีการเข้าใช้บริการข้อมูลวัฒนธรรมและห้องสมุดทางวัฒนธรรมโดยจัดในรูปของ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาทุกระดับ

                          3. จัดให้มีการศึกษา สะสม รวบรวม เพิ่มเติมวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น เพื่อการ อนุรักษ์และนำเสนอองค์ความรู้ในรูปของนิทรรศการ

 

           

           นโยบายที่ 5 เร่งรัดสรรหาผู้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเข้ามาปฏิบัติงานตลอด จนแผนพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ ในงานครบทุกแผนกและมีคุณภาพ

            มาตรการ 1. จัดให้มีการสรรหานักวิชาการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในการ ให้บริการงานวัฒนธรรมแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคลากรภายนอก

                          2. เร่งรัดพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการ ของสำนักศิลปวัฒนธรรม ให้มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมตลอดส่งไปศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวอยู่เป็นประจำ

                          3. เร่งพัฒนา Self of service ของเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เป็นตัวแบบที่ดีทางวัฒนธรรม และเร่งพัฒนาเจตคติทางด้านวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรของสถาบัน

                          4. จัดให้มีเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างพอเพียงที่จะสนับสนุน มาตรการอื่น ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.