บุคลากร

บุคลากรของกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์เอกพงค์ วรรณจักร์

ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

 

นางสาวปิยนารถ ริมทอง 

นักวิชาการวัฒนธรรม

 

นางสาววันเพ็ญ วงกลม 

เจ้าหน้าที่ธุรการ