การบริหารงาน

การบริหารงานทั่วไป

1. งานด้านอนุรักษ์มรดกไทย

         1.1 การรวบรวมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการวัตถุ เอกสาร จดหมายเหตุ หนังสือ และสื่อต่าง ๆ เพื่อสืบสานให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป 

         1.2 อนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร ดอกไม้และไม้ไทย อาหาร ขนม ตลอดจนวิถีชีวิตไทยท้องถิ่น

         1.3 สืบสานนาฏศิลป ดนตรี การละเล่น พิธีกรรมท้องถิ่น โดยศึกษา เรียนรู้ผ่านคณาจารย์ นักศึกษา เยาวชนท้องถิ่น เอกสาร และสื่อมวลชนต่าง ๆ

 

2. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และการสร้างฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

 

3. งานส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการ การสาธิต การแสดงป้ายนิเทศ แผ่นปลิว เอกสาร – วารสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ บรรยาย ปาฐกถา เป็นต้น ตลอดจนยกย่องเชิดชูองค์กรหรือบุคคลผู้มีผลงานทางศิลปวัฒนธรรม

 

4. งานส่งเสริม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางศิลปวัฒนธรรม การประชุมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้งในระดับวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

5. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการสร้างสรรค์ เพิ่มพูน พัฒนา ภูมิปัญญาไทย ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีสังคมปัจจุบัน

 

6. งานให้บริการทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การแสวงหาองค์ความรู้ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

 

7. งานเฝ้าระวังทางศิลปวัฒนธรรม โดยการติดตามวิถีสังคม และบริบททางสังคมที่จะมีผลต่อความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมไทย นำสู่การวางแผนกิจกรรมที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า ความหมายต่อชาติสืบไป

incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.