การบริหารงาน

การบริหารงานทั่วไป

1. งานด้านอนุรักษ์มรดกไทย

         1.1 การรวบรวมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการวัตถุ เอกสาร จดหมายเหตุ หนังสือ และสื่อต่าง ๆ เพื่อสืบสานให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป 

         1.2 อนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร ดอกไม้และไม้ไทย อาหาร ขนม ตลอดจนวิถีชีวิตไทยท้องถิ่น

         1.3 สืบสานนาฏศิลป ดนตรี การละเล่น พิธีกรรมท้องถิ่น โดยศึกษา เรียนรู้ผ่านคณาจารย์ นักศึกษา เยาวชนท้องถิ่น เอกสาร และสื่อมวลชนต่าง ๆ

 

2. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และการสร้างฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

 

3. งานส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการ การสาธิต การแสดงป้ายนิเทศ แผ่นปลิว เอกสาร – วารสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ บรรยาย ปาฐกถา เป็นต้น ตลอดจนยกย่องเชิดชูองค์กรหรือบุคคลผู้มีผลงานทางศิลปวัฒนธรรม

 

4. งานส่งเสริม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางศิลปวัฒนธรรม การประชุมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้งในระดับวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

5. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการสร้างสรรค์ เพิ่มพูน พัฒนา ภูมิปัญญาไทย ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีสังคมปัจจุบัน

 

6. งานให้บริการทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การแสวงหาองค์ความรู้ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

 

7. งานเฝ้าระวังทางศิลปวัฒนธรรม โดยการติดตามวิถีสังคม และบริบททางสังคมที่จะมีผลต่อความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมไทย นำสู่การวางแผนกิจกรรมที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า ความหมายต่อชาติสืบไป