บุคลากร

ทำเนียบบุคลากรประจำกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

รายละเอียด

วิสัยทัศน์

กองศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียด

Gallery Slideshow

  • Flower
  • Flower
  • Flower
  • Flower
  • Flower

ข่าวและกิจกรรม

เมืองไทยประกันภัย ยินดีแข้งสาวไทยร่วมมอบรางวัลพิเศษ ผลงานซีเกมส์ 2017

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้ระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ สำหรับผลงานการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยร่วมมอบเงินรางวัลพิเศษ จำนวนเงิน 850,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬา ในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติในการแข่งขันครั้งต่อไป

หมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 กำหนดการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ ช่วงเดือนตุลาคม 2560

แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์เดือนตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายชุดดำสุภาพ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-27 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การบริหารงาน

การบริหารงานทั่วไป

1. งานด้านอนุรักษ์มรดกไทย

         1.1 การรวบรวมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยจัดในรูปแบบของนิทรรศการวัตถุ เอกสาร จดหมายเหตุ หนังสือ และสื่อต่าง ๆ เพื่อสืบสานให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป 

         1.2 อนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร ดอกไม้และไม้ไทย อาหาร ขนม ตลอดจนวิถีชีวิตไทยท้องถิ่น

         1.3 สืบสานนาฏศิลป ดนตรี การละเล่น พิธีกรรมท้องถิ่น โดยศึกษา เรียนรู้ผ่านคณาจารย์ นักศึกษา เยาวชนท้องถิ่น เอกสาร และสื่อมวลชนต่าง ๆ

 

2. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และการสร้างฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

 

3. งานส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการ การสาธิต การแสดงป้ายนิเทศ แผ่นปลิว เอกสาร – วารสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ บรรยาย ปาฐกถา เป็นต้น ตลอดจนยกย่องเชิดชูองค์กรหรือบุคคลผู้มีผลงานทางศิลปวัฒนธรรม

 

4. งานส่งเสริม แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางศิลปวัฒนธรรม การประชุมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้งในระดับวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

5. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการสร้างสรรค์ เพิ่มพูน พัฒนา ภูมิปัญญาไทย ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีสังคมปัจจุบัน

 

6. งานให้บริการทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การแสวงหาองค์ความรู้ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

 

7. งานเฝ้าระวังทางศิลปวัฒนธรรม โดยการติดตามวิถีสังคม และบริบททางสังคมที่จะมีผลต่อความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมไทย นำสู่การวางแผนกิจกรรมที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า ความหมายต่อชาติสืบไป

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

         งานวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมาครั้งยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ หอพักและกิจกรรมนักศึกษา จะเน้นหนักในเรื่องของความเป็นผู้มีวินัย ความรัก ความสามัคคีและการเสียสละ ในกลุ่มนักศึกษา และอาจารย์รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นหลัก มีกรอบปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การทำกิจกรรมร่วมกัน และภารกิจหน้าที่ของนักศึกษาต้องปฏิบัติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เป็นต้น

         ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์” ดำเนินการร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษาและภาควิชานาฏศิลป์ โดยมีบุคลากรจากภาควิชาต่าง ๆ มาร่วมมือกันดำเนินการ อยู่ภายใต้การสั่งการควบคุมดูแลของอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครู นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประเคราะห์ของกรมการศาสนา ดำเนินการงานตามกรอบของกรมการศาสนาที่จะสั่งการให้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาเป็นคราว ๆ ไป

         ในปี พ.ศ. 2522 ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้อธิการบดีดำรงตำแหน่งประธานศูนย์และหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมดำรงตำแหน่งเลขาศูนย์ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 คน (5 สาขา) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (เป็นองค์กรใหม่มีฐานะเทียบเท่ากรม) ดำเนินการด้านวัฒนธรรมของประเทศ มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2533 หลังจากที่จัดตั้งองค์กรเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เรียกชื่อดังกล่าวอยู่ประมาณ 2 - 3 ปี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ใหม่ ให้กลับไปใช้ชื่อศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ตามเดิม

         ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ทำการสอนถึงระดับปริญญาตรี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา แต่คนทั่วไปก็ยังเรียกศูนย์วัฒนธรรมอยู่ตลอดมา จนถึงปี 2538 จึงเรียกชื่อหน่วยงานเป็น สำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และปรับบทบาทการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้บริการวิชาการทางวัฒนธรรม ทั้งภายนอกและภายในสถาบันจนเป็นที่ประจักษ์

         การเกิดขององค์กรทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2519 ได้อาศัยห้องเล็กๆ ของอาคาร (อาคารสามัคคี) เป็นห้องเรียนภาควิชาศิลป์ ต่อมาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมก็ได้ขึ้นไปขออาศัยห้องของอาคารโสตฯ (อาคาร 11 ชั้น 3) ที่ยังว่างอยู่เป็นที่ปฏิบัติงาน ภายหลังสถาบันได้จัดสร้างอาคารศิลป์เรียบร้อยแล้วจึงได้ปรับปรุงอาคารสามัคคี (อาคารไม้) และใช้เป็นที่ทำงานของสำนักศิลปวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

         ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้นำประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีผลทำให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วย และตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในระดับกองในสำนักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อว่ากองศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินงานด้านการสืบสาน ศึกษา เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

ประมวลภาพกองศิลปวัฒนธรรม

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

 

บุคลากร

บุคลากรของกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์เอกพงค์ วรรณจักร์

ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

 

นางสาวปิยนารถ ริมทอง 

นักวิชาการวัฒนธรรม

 

นางสาววันเพ็ญ วงกลม 

เจ้าหน้าที่ธุรการ