• 001.jpg
  • 1.jpg
  • 01.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 7_2.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • DSCF4187.jpg
  • DSCF4188.jpg
  • DSCF4195.jpg
  • DSCF4196.jpg
พิธีบวงสรวงเทวดาและพิธีฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา

กองศิลปวัฒนธรรรม ร่วมกับหลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการพัฒนาจิตฯ ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ณ วัดม่อนใหญ่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ

กองศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดแผนไทยพื้นบ้าน" เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านสุขภาพ